phutho

Nam sinh đạt 27,25 điểm khối C: Thành quả cho sự cố gắng không ngừng nghỉ