Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Văn bản cấp trên

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo...

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.Chi tiết xem trong tệp đính kèm


Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Ngày 4.11.2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.


QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Ngày 25/01/2017 vừa qua, Bộ Giáo dục và đào tạo đã chính thức ban hành Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.