Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Thể lệ Cuộc thi: "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào"

 Trường THPT Xuân Áng gửi thể lệ Cuộc thi: "Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào". Đề nghị 100% Giáo viên, học sinh nghiên cứu và tham gia theo hướng dẫn. Nhà trường sẽ tổng hợp kết quả và thu bài thi viết vào ngày 01/08/2017. 


Việt Phú
Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng